مقالات و پایان نامه ها

دانلود تحقیق b (60)

مبحث سوم : ارکان جرم پولشویی39گفتار اول : رکن قانونی جرم40گفتار دوم : رکن مادی جرم40الف: رفتار فیزیکی41ب: نتیجه مجرمانه42ج: موضوع جرم45گفتار سوم : رکن معنوی جرم46الف: پولشویی عمدی47ب: پولشویی غیر عمدی48بخش دوم: الزامات حقوقی ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ تحقیق b (62)

2-2-6: تحولات اقتصاد آب: قبل و بعد از ظهور واژ? آب مجازی252-3: تجارت آب مجازی و امنیت غذایی262-4: بررسی چند نمونه‌پژوهی282-4-1: مصر292-4-1-1: تولید محصولات کشاورزی و تجارت بین‌المللی292-4-1-2: آب مجازی، نیروی کار، زمین و سرمایه292-4-1-3: ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

پایان‌نامه b (63)

ب- ابعاد صمیمیت20ج- نظریه ها و رویکردهای صمیمیت221- مدل ترکیبی وارینگ222- نظریه سه وجهی عشق استرنبرگ233- دیدگاه عشق به مثابه قصه244- دیدگاه رشدی فارمن245- نظریه دلبستگی جانسون و ویفن266- رویکرد تعاملی و ترکیبی صمیمیت باگاروزی297- ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منبع تحقیق b (66)

اما در سطح دانشگاهی تاکنون تحقیق مبنایی در این حوزه صورت نگرفته است ولی در مورد قراردادهای بیع متقابل و تحولات قراردادهای نفتی و بررسی تطبیقی قراردادهای بین‌المللی نفتی ایران با قراردادهای دیگر پایان‌نامه‌‌ها و ادامه مطلب…

By 92, ago
مقالات و پایان نامه ها

منابع و ماخذ پایان‌نامه b (67)

بند دوم: عدم تصویب موافقت نامه قوام-سادچیکف توسط مجلس شورای ملی36بندسوم: نظر آمریکا و انگلیس با اخذ امتیاز نفت شمال توسط شوروی37بند چهارم: قرارداد الحاقی گس-گلشائیان38بند پنجم: تشکیل کمیسیون خاص نفت40گفتار ششم: دکتر مصدق و ادامه مطلب…

By 92, ago