مقدمه 3
?-? عنوان تحقیق ?
?-? بیان مسئله 4
?-? اهمیت و ضرورت تحقیق 6
?-? اهداف تحقیق 12
1 -?-? اهداف تحقیق ??
?-?-? اهداف تحقیق??
1-5 قلمرو تحقیق ??
1-5-1 قلمرو مکانی تحقیق??
?-5-2 قلمرو زمانی تحقیق??
?-5-3 قلمرو موضوعی تحقیق??
1-6 تعاریف واژه ها ، مفاهیم ومتغیر ها ??
?-6-1 تعاریف نظری واژه ها??
?-6-2 تعاریف عملیاتی واژه‌ها 14
1-7 انواع متغیرها 15
1 -7-1 متغیر پیش بین15
1 -7-2 متغیر ملاک یا هدف 15
خلاصه16
فصل دوم( مروری بر ادبیات موضوع )
مقدمه 18
2-1 بخش اول: سبک رهبرری دانشی 19
?-1-1 مفاهیم و تعاریف رهبری 19
?-1-2 تعاریف رهبری19
?-1-3 تفاوت رهبری با مدیریت 21
?-1-4 خصوصیات رهبری 23
?-1-5 انواع رهبری 24
2-1-?-? رهبران اجتماعی 24
2-1-?-? رهبران افکار (اندیشه سالاران و فیلسوفان) 24
2-1-?-?رهبران اداری24
2-1-?-? رهبران مستقیم 24
2-1-?-? رهبران غیر مستقیم 24
?-1-?-? رهبران هوا خواه24
2-1-?-? رهبران سیاسی25
2-1-?-? رهبران علمی 25
?-1-?-?رهبران مردم سالار 25
?-1-?-?? رهبران خود کامه 25
?-1-?-?? رهبران پدر سالا25
?-1-?-?? رهبران مذهبی25
2-1-? وظایف رهبری ??
2-1-? مهارت های رهبری??
?-1-?-? دسته اول??
?-1-?-? دسته دوم ??
2-1-? نظریه ها و مکاتب رهبری ??
?-1-?-? نظریه های خصوصیات فردی یا ویژگی های شخصی رهبری ??
?-1-?-? تئوری های رفتاری ( نگرشی) ??
2-1-? تحقیقات دانشگاه آیوا??
2-1-?? مطالعات رهبری در دانشگاه میشیگان ??
2-1-?? تحقیقات رهبری دانشگاه ایالتی اوهایو??
2-1-?? شبکه مدیریت یا شبکه سبک سنج مدیریت??
2-1-?? سبک های رهبری لیکرت ??
2-1-?? تحقیقات اسکاندیناوی ??
2-1-?? مطالعات پویایی شناسی گروهی ??
2-1-?? نظریه های اقتضایی یا موقعیتی ??
2-1-?? تئوری پیوستار رهبری تاننیوم و اشمیت??
2-1-?? تئوری رهبری اقتضایی فیدلر ??
2-1-?? ارزیابی مدل فیدلر??
2-1-?? تئوری رهبری مسیر – هدف??
2-1-?? ارزیابی مدل مسیر – هدف ??
2-1-?? تئوری رهبری مبتنی بر موقعیت??
2-1-?? مدل و تئوری اثر بخشی رهبری ??
2-1-?? مدل استینسون – جانسون??
2-1-?? تئوری مبتنی بر تبادل نظر رهبر با اعضا??
2-1-?? مدل هنجاری رهبری??
2-1-?? تئوری رهبر وظیفه ای یا متمرکز بر فعالیت??
2-1-?? تئوری های نوین رهبری??
2-1-?? تئوری جانشین های رهبری??
2-1-?? تئوری اسناد رهبری??
2-1-?? تئوری رهبری عملی و خلاق ( باس) ??
2-1-?? تئوری مهارت رهبری (بوید) ??
2-1-?? تئوری قدرت مرجعیت (هاوس)??
2-1-?? تئوری رهبری فرهمند ??
2-1-?? تئوری سازش و واکنش??
2-1-?? تئوری ارتباط عمودی ? نفره (VDL) ??
2-1-?? تئوری رهبری تیمی ??
2-1-?? تئوری رهبری تحول گرا ??
2-1-?? ویژگی رهبران تحول گرا ??
2-1-?? تئوری سبک رهبری دانشی ??
?-1-??-? چه کسی رهبر دانشی است ؟ ??
?-1-??-? انواع رهبران دانشی ??
2-1-?? اصول رهبری موفق ??
2-2 بخش دوم: سیستم اطلاعات منابع انسانی ??
?-2-1 سیستم اطلاعات مدیریت ??
2-2-2تکنولوژی پیشرفته اطلاعاتی ??
?-2-? کاربرد تکنولوژی پیشرفته ??
? -2-?-? مشارکت بیشتر در تصمیم گیری ??
?-2-?-? افزایش سرعت در تصمیم گیری ??
?-2-?-? افزایش سرعت در شناسایی مسائل ??
?-2-? طرح ریزی سازمان ??
?-2-?-? کاهش ارتفاع هرم سازمان ??
?-2-?-? تمرکز یا عدم تمرکز بیشتر ??
?-2-?-? بهبود هماهنگی ??
?-2-?-? شرح دقیقتری از وظایف ??
?-2-?-? افزایش کارکنان متخصص ??
2-2-? مزایای به کارگیری سیستم های اطلاعات مدیریت ??
2-2-?-? مزایای مستقیم ??
2-2-?-? مزایای غیر مستقیم ??
2-2-? تعریف سیستم اطلاعات منابع انسانی ??
2-2-? اجزای اصلی سیستم اطلاعات منابع انسانی??
2-2-? روند تکال سیستم اطلاعات منابع انسانی ??
2-2-? مراحل اصلی تهیه سیستم اطلاعات منابع انسانی ??
2-2-?? ویژگی های سیستم اطلاعات منابع انسانی ??
2-2-?? ابعاد سیستم های اطلاعات منابع انسانی ??
?-2-??-? تحلیل سازمانی ??
?-2- ??-? بانک داده ??
?-2-??-? مدیریت اطلاعات ??
?-2-??-?-? اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل منابع انسانی داخلی ??
?-2-??-?-? اطلاعات مورد نیاز جهت تجزیه و تحلیل محیطی ??
?-2-??-? نگاه سیستمی ??
2-2-?? نقش و اهمیت سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی در سازمان ???
2-2-?? از دیگر مزایای سیستم اطلاعات منابع انسانی می توان به موارد زیر اشاره کرد ???
?-2-??-? کمک به فرآیند تصمیم گیری ???
?-2-??-? تسهیل و بهینه سازی نظارت و کنترل???
?-2-??-? تسهیل فرآیند مدیریت منابع انسانی ???
?-2-??-? وحدت رویه ???
?-2-??-? صرفه جویی و بهره وری ???
?-2-??-? تمرکز زدایی ???
?-2-?? مشکلات و موانع به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ???
2-3 بخش سوم: بررسی تحقیقات انجام شده در داخل و خارج از کشور???
2 -3-1 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در داخل کشور???
2 -3-2 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی در خارج کشور???
2 -3-3 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در داخل کشور???
2 -3-4 بررسی پژوهش های انجام شده در مورد متغیر سبک رهبری دانشی در خارج کشور???
2-4 بخش چهارم: بررسی چارچوی نظری، مدل مفهومی، مدل تحلیلی و فرضیات تحقیق???
2 -4-1 چارچوب نظری تحقیق???
2 -4-2 مدل مفهومی تحقیق???
2 -4-3 مدل تحلیلی تحقیق???
2 -4-4 فرضیات تحقیق???
خلاصه???
فصل سوم (روش پژوهش)
مقدمه???
3-1 روش تحقیق???
3-2-فرایند تحقیق???
3-3 جامعه آماری???
3-4 حجم نمونه و روش نمونه گیری???
3-4-1 حجم نمونه???
3 -4-2 روش نمونه گیری ???
3-5 ابزار جمع آوری داده ها???
3-6 روایی و پایایی ابزار سنجش???
3-7 روش گردآوری داده ها???
3-8 روش تجزیه و تحلیل داده ها???
خلاصه???
فصل چهارم (تجزیه و تحلیل داده ها)
مقدمه???
4-1 توصیف ویژگیهای فردی آزمودنیها(بررسی ویژگی های عمومی)???
4-1-1 وضعیت جنسیت آزمودنی ها ???
4 -1-2 وضعیت تاهل آزمودنی ها???
4-1-3 وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها???
4 -1-4 وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها???
?-1-5 توزیع فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها ???
4-2 وضعیت متغیرهای تحقیق???
?-2-1 وضعیت متغیر سبک رهبری دانشی ???
?-2-2 وضعیت مؤلفه های متغیر سبک رهبری دانشی???
?-2-2-1 وضعیت مؤلفه گرایش یادگیری???
?-2-2-2وضعیت مؤلفه جو حمایتی یادگیری???
?-2-2-3 وضعیت مؤلفه حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی ???
4-2-3 نمره متغیر سبک رهبری دانشی و مؤلفه های آن???
4-2-4 بررسی توزیع متغیر سبک رهبری دانشی و مولفه های آن ???
4-2-5 وضعیت متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی ???
4-2-6 وضعیت مؤلفه های متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی???
4-2-?-? وضعیت مولفه تحلیل سازمانی ???
?-2-?-? وضعیت مولفه بانک داده ???
4-2-?-? وضعیت مولفه مدیریت اطلاعات ???
4-2-?-? وضعیت مولفه دیدگاه سیستمی ???
4 -2-? نمره به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی و مولفه های آن ???
4-2-? بررسی توزیع متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی و مولفه های آن ???
4-? بررسی فرضیه های تحقیق ???
4-? فرضیه های اصلی تحقیق ???
?-?-? بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد.???
4-?-? فرضیه های فرعی تحقیق ???
4 -?-?-? بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد???
4 -?-?-? بین جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد???
4-?-?-? بین حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد???
4-? بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مشخصات فردی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان ???
4-?-? بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با حضور متغیر های تعدیل کننده ( سن،جنس،وضعیت،تاهل،میزان تحصیلات و سابقه کار) همبستگی وجود دارد ???
4-6 آیا مؤلفههای سبک رهبری دانشی (گرایش یادگیری و حمایت از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی) میتوانند میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان را پیشبینی کنند. ???
فصل پنجم (نتیجه گیری و بحث و پیشنهاد ها )
مقدمه???
5-1 توصیف متغیرهای دموگرافیک (سن ،جنس و …..)???
5-1-? نتایج حاصل از تحلیل های آمار توصیفی???
5-1-2 توصیف متغیر سبک رهبری دانشی???
?-1-2-1 توصیف مولفه گرایش یادگیری???
5-1-2-2 توصیف مولفه جو حمایتی یادگیری???
5-1-2-3 توصیف مولفه حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی???
5-1-3 توصیف متغیر سیستم اطلاعات منابع انسانی???
5-1-3-1 توصیف مولفه تحلیل سازمانی???
?-1-3-2 توصیف مولفه بانک داده???
5-1-3-3 توصیف مولفه مدیریت اطلاعات???
5-1-3-? توصیف مولفه دیدگاه سیستمی???
5-2 آمار استنباطی???
5 -2-1 فرضیه‌های تحقیق???
5-?-?-? بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
5-?-?-? بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
5-?-?-? بین جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد???
?-?-?-? بین حمایت از فرآیند های یادگیری فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
5-? بحث و نتیجه گیری ???

?-?-? بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
?-?-? بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
?-?-? بین حمایت از فرآیند های فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد ???
5-? محدودیت های تحقیق ???
5-5 پیشنهادات???
?-?-? پیشنهادات به تحقیقات آتی ???
خلاصه فصل???
پیوست ها
پیوست الف: فهرست دستگاه های اجرائی شهرستان کرمان???
پیوست ب: پرسشنامه سنجش سبک رهبری دانشی و سیستم اطلاعات منابع انسانی ???
پیوست ج : محاسبه روایی پرسشنامه سبک رهبری دانشی???
پیوست د: سنجش پایایی متغیرهای پژوهش???
منابع و ماخذ
منابع فارسی???
منابع انگلیسی???
چکیده لاتین ???
فهرست جدول ها
جدول 2-1 تفاوت رهبری و مدیریت ??
جدول 2- 2 تفاوت رهبر با مدیر ??
جدول 2- 3 نمونه ای از جدول لیکرت درباره ویژگی های سازمان و عملکرد سیستم های مختلف مدیریت??
جدول2-4 رابطه شیوه رهبری و ترکیبات ساخت تکلیف و ظرفیت پیرو??
جدول 2- 5 مدل هنجاری رهبری??
جدول 2- 6 جانشین های رهبری??
جدول 2- 7 ویژگی عوده رهبران کاریزماتیک??
جدول 3-1 امتیازبندی سوالات سبک رهبری دانشی و مولفه های آن???
جدول 3-2 امتیازبندی سوالات میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مولفه های آن???
جدول 4-1 توزیع فراوانی وضعیت جنسیتآزمودنی ها???
جدول 4-2 توزیع فراوانی وضعیت تاهل آزمودنی ها???
جدول 4-3 توزیع فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها???
جدول 4-4 توزیع فراوانی وضعیت سابقه خدمت آزمودنی ها???
جدول 4-? توزیع فراوانی و درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها???
جدول 4-? توزیع فراوانی متغیر سبک رهبری دانشی???
جدول 4-? توزیع فراوانی مؤلفه گرایش یادگیری???
جدول 4-? توزیع فراوانی مؤلفه جو حمایتی یادگیری???
جدول 4-? توزیع فراوانی مؤلفه حمایت از فرآیند های یادگیری فردی و گروهی ???
جدول 4-?? آماره های توصیفی نمره های سبک رهبری دانشی و مؤلفه های آن???
جدول 4-?? توزیع فراوانی متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی???
جدول 4-?? توزیع فراوانی مؤلفه تحلیل سازمانی???
جدول 4-?? توزیع فراوانی مؤلفه بانک داده???
جدول 4-?? توزیع فراوانی مؤلفه مدیریت اطلاعات???
جدول 4-??توزیع فراوانی مولفه دیدگاه سیستمی ???
جدول 4-16 آماره های توصیفی نمره به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی و مؤلفه های آن???
جدول 4-17 آزمون کلموگروف اسمیرنف برای بررسی فرض نرمال بودن متغیرهای تحقیق???

در این سایت فقط تکه هایی از این مطلب با شماره بندی انتهای صفحه درج می شود که ممکن است هنگام انتقال از فایل ورد به داخل سایت کلمات به هم بریزد یا شکل ها درج نشود

شما می توانید تکه های دیگری از این مطلب را با جستجو در همین سایت بخوانید

ولی برای دانلود فایل اصلی با فرمت ورد حاوی تمامی قسمت ها با منابع کامل

اینجا کلیک کنید

جدول 4-18 آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان …???
جدول 4-19آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به رابطه بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان …???
جدول 4-20 آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به رابطه بین جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان …???
جدول 4-?? آماره های آزمون همبستگی کندال و اسپیرمن مربوط به رابطه بین حمایت از فرآیند های فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان …???
جدول 4-?? ضریب همبستگی جزئی بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با حضور متغیر های تعدیل کننده (سن،جنس،وضعیت تاهل ،میزان تحصیلات ، سابقه کار) …???
جدول 4-?? تحلیل واریانس مدل رگرسیون بین مؤلفههای سبک رهبری دانشی (گرایش یادگیری و حمایت از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی) با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان …???
جدول 4-?? ضرایب مدل رگرسیون روابط مؤلفههای سبک رهبری دانشی (گرایش یادگیری و حمایت از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی) با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان …???
جدول 5-1 نتایج اجمالی فرضیات???
فهرست نمودارها
نمودار2-1شبکه مدیریت بلیک و موتن ??
نمودار 2-2تئوری پیوستار تاننیوم و اشمیت.??
نمودار 2- 3 شیوه رهبری مناسب برای موقعیت های مختلف گروه ها??
نمودار 2- 4خلاصه نگرش مسیر – هدف??
نمودار 2-5 الگوی رهبری مبتنی بر موقعیت??
نمودار2-6 مدل اسناد رهبری??
نمودار 2-7 سبک رهبری دانش و ابعاد آن??
نمودار4-1 درصد فراوانی وضعیت جنسیت آزمودنی ها???
نمودار4-2 درصد فراوانی وضعیت تاهل آزمودنی ها???
نمودار4-3 درصد فراوانی وضعیت میزان تحصیلات آزمودنی ها???
نمودار4-4 درصد فراوانی وضعیتسابقه خدمت آزمودنی ها???
نمودار4-5 درصد فراوانی وضعیت سن آزمودنی ها???
نمودار 4-6 درصد فراوانی متغیر سبک رهبری دانشی???
نمودار 4-7 درصد فراوانی مؤلفه نگرایش یادگیری???
نمودار 4-8 درصد فراوانی مؤلفه جو حمایتی یادگیری???
نمودار 4-9 درصد فراوانی مولفه حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی???
نمودار 4-10 هیستوگرام متغیر سبک رهبری دانشی???
نمودار 4-11 هیستوگرام مولفه گرایش یادگیری???
نمودار 4-12 هیستوگرام مولفه جو حمایتی یادگیری???
نمودار 4-13 هیستوگرام مولفه حمایت از فرآیند یادگیری فردی و گروهی???
نمودار 4-14 نمودار جعبهای برای مقایسه توزیع سبک رهبری دانشی و مؤلفههای آن???
نمودار 4-15? درصد فراوانی متغیر به کارگیری سیستمهای اطلاعات منابع انسانی???
نمودار 4-16? درصد فراوانی مولفه تحلیل سازمانی… …???
نمودار 4-17 درصد فراوانی مولفه بانک داده………???
نمودار 4-18? درصد فراوانی مولفه مدیریت اطلاعات …???
نمودار 4-??? درصد فراوانی مولفه دیدگاه سیستمی…???
نمودار 4-??هیستوگرام متغیر به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی? …???
نمودار 4-?? هیستوگرام مولفه تحلیل سازمانی? …???
نمودار 4-?? هیستوگرام مولفه بانک داده? …???
نمودار 4-?? هیستوگرام مولفه مدیریت اطلاعات? …???
نمودار 4-?? هیستوگرام مولفه دیدگاه سیستمی? …???
نمودار 4-?? نمودار جعبهای برای مقایسه توزیع به کارگیری سیستمهای اطلاعات منابع انسانی و مؤلفههای آن ?…???
نمودار 4-26 نمودار پراکنش بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان ? …???
نمودار 4- 27 نمودار پراکنش بین گرایش یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان ? …???
نمودار 4-28 نمودار پراکنش بین جو حمایتی یادگیری با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان ? …???
نمودار 4-29 نمودار پراکنش بین حمایت از فرآیندهای یادگیری فردی و گروهی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاههای اجرائی شهر کرمان ? …???
فهرست شکل ها
شکل 2-1 مدل مفهومی تحقیق ???
شکل 2-2مدل تحلیلی تحقیق???

چکیده
هدف از این پژوهش بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان در سال 1392 می باشد. جامعه آماری این پژوهش شامل مدیران و معاونین دستگاه های اجرائی به تعداد ??? نفر و حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران ???نفر در ?? دستگاه اجرائی می باشد .این تحقیق از نظر هدف جزو تحقیقات کاربردی و از نظر ماهیت و روش جزو تحقیقات توصیفی از نوع همبستگی می باشد. ابزار اندازه گیری دو پرسشنامه “سنجش سبک رهبری دانشی” و پرسشنامه “سنجش سیستم اطلاعات منابع انسانی” است که میزان روایی و پایایی پرسشنامه ها در حد قابل قبولی برآورد شد. میزان روایی پرسشنامه سبک رهبری دانشی ?? صدم ، میزان روایی پرسشنامه سیستم اطلاعات منابع انسانی ?? صدم ، پایایی سبک رهبری دانشی ?? صدم و پایایی سیستم اطلاعات منابع انسانی ?? صدم می باشد. برای آزمون فرضیات از ضریب همبستگی کندال و اسپیرمن از طریق نرم افزار SPSS انجام گردید. با توجه به نتایج به دست آمده، مشخص می گردد که بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی با حضور متغیرهای تعدیلکننده (سن، جنس، وضعیت تأهل، میزان تحصیلات و سابقه کار) همبستگی وجود دارد. از این رو، پیشنهاد می‌گردد تا مدیران و معاونین سازمان ها در انجام کارهای خود از سیستم اطلاعات منابع انسانی استفاده کنند.

واژگان کلیدی: رهبری ، سبک رهبری دانشی ، سیستم اطلاعات ، سیستم اطلاعات منابع انسانی
مقدمه
پیشرفت صنایع و پدید آمدن تکنولوژی جدید ، قابلیت های بالایی را در عرصه زندگی امروزی ایجاد کرده است . این قابلیت ها به حدی بوده است که از آن زمان به عنوان انقلابی در زندگی بشر امروز نام می برند (ثریایی و همکاران ، 2:1385 ).
سیستم اطلاعاتی سیستمی است که داده ها را از واحد های مختلف در یافت نموده و تولید اطلاعات می کند و اطلاعات مربوط، بموقع ، دقیق و شکیل را در اختیار سطوح مختلف مدیران جهت تصمیم گیری بهینه قرار می دهد ( میر احمدی ،15:1377) .
سیستم اطلاعاتی مدیریت منابع انسانی قادر است تا با تولید ، سازماندهی ، نگهداری و توزیع اطلاعات نیروی انسانی به مدیران سازمان در سطوح مختلف تصمیم گیری به عنوان یک ابزار بسیار ارزشمند مورد استفاده قرار گیرد (علوی ، 1:1385 ).
رهبری عبارت است از نفوذ و تاثیر گذاری بر افراد است ( امیرکبیری،104:1384 ).
رهبری استفاده از جبر و زور را شامل نمی شود و مدیری که برای هدایت فعالیت های زیر دستانش به زور متوسل می شود ، اعمال رهبری نمی کند ( قلی پور سلیمانی، 54:1380).
عزم جامعه را مجموعه مدیریت کشور هدایت می کند و رهبری از نقش های مهم مدیریت است . در مدیریت منظور از رهبری فرا گرد اثر گذاری و نفوذ در رفتار زیر دستان برای هدایت آن ها در ایفای وظایف سازمانی است . مدیر برای ایفای وظیفه رهبری، با زیر دستان خود ارتباط برقرار می کند، به سرپرستی آن ها می پردازد، انگیزه کار و فعالیت در آن ها به وجود می آورد ،به حل اختلافات آن ها می پردازد و به اقتضا، تغییراتی در شرایط کار آنان پدید می آورد . لذا این کوشش ها به منظور آن است که نیاز ها و هدف های سازمان و اعضای آن، تواما تحقق پیدا می کند . بنابراین رهبری در مدیریت ، حائز اهمیت است .
در این فصل سعی برآن شده است که به عنوان تحقیق ، بیان مسئله، اهمیت و اهداف تحقیق ، تعاریف و مفاهیم پیرامون اصطلاحات ، و متغیرهای تحقیق پرداخته شود.

1-1-عنوان تحقیق
بررسی رابطه بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان
1-2-بیان مسئله
یکی از ابزارهای مهم در نظام مدیریت منابع انسانی ، بویژه در سازمآن های بزرگ “سیستم اطلاعات مدیریت منابع انسانی” است . این سیستم اطلاعاتی قادر است تا با استفاده از پایگاههای داده در رابطه با نیروی انسانی سازمان ، اطلاعات مورد نیاز را برای تصمیم گیری مدیران میانی و مدیران ارشد سازمان در رابطه با مدیریت منابع انسانی سازمان فراهم سازد(طرقی و اسماعیلی،1386: 45).
در نگاهی سیستمی می توان گفت که این سیستم اطلاعاتی ، می تواند به عنوان “زیر سیستم “در سیستم اطلاعات مدیریت سازمان مطرح باشد و خود نیز به عنوان یک سیستم ، شامل دروندادهایی از داده های مرتبط با نیروی انسانی و بروندادهایی است که جهت برنامه ریزی های لازم در سطوح مختلف مدیریت سازمان مورد استفاده قرار می گیرد(علوی ، ???? :36).
در رویکرد استراتژیک به مدیریت منابع انسانی، مدیران منابع انسانی برای گردآوری اطلاعات بیشتر و کارآمد درباره کارکنان سازمان و افزایش سهم خود در دستیابی به اهداف استراتژیک سازمان تحت فشار هستند. به این ترتیب مدیریت منابع انسانی باید سریع تر، دقیق تر و بهره ورتر از پیش باشد. ازسوی دیگر، رشد ابعاد و عملیات سازمان، همچنین عدم تمرکز، و توزیع وظایف سنتی مدیریت منابع انسانی در میان مدیران عملیاتی، دستیابی به خواسته های فوق را بدون داشتن ابزار مناسب غیرممکن کرده است. روش ها ی سنتی دیگر قادر به پاسخگویی به این خواسته های فزاینده نیستند. از اینرو به منظور تحقق خواسته های فوق، سیستمهای اطلاعات منابع انسانی به عنوان ابزاری اساسی در خدمت مدیران درآمده اند (لاودن1 ،ترجمه رضایی زاده ، 1387: 27).
امروزه یکی از مشکلات ، عدم به کارگیری سیستم اطلاعات مناسب است . سیستم های اطلاعات مدیریت ، توانایی پردازش اطلاعاتی در زمینه های جمعیت شناسی ، آموزش ، اشتغال و همچنین عوامل موثر بر عرضه و تقاضای نیروی کار دارند که در نهایت در زمینه برنامه ریزی نیروی انسانی کاربرد فراوانی خواهند داشت . مدیران با داشتن اطلاعات مورد نیاز از طریق مدیریت آینده ساز می توانند قبل از شروع هر بحرانی برای رویارویی با مشکلات در حال و آینده آماده شوند ( کیانی ، 1388 :1).
اگر تا چندی پیش مدیریت دانش موضوع جالب توجهی در کانون های تفکر بود، اکنون سخن از رهبری دانش به میان آمده است و توجه اندیشمندان فعال در قلمروهای مدیریت و اطلاع رسانی را به خود جلب نموده است. البته این دو موضوع جدای از یکدیگر نیستند و در بسیاری از مباحث همپوشانی دارند. رهبری دانش حاکی از تغییر چشمگیر چالش های فرا روی مدیران طی سال های اخیر است ( براتون2 ، 2000: 89).
یکی از وظایف مهم مدیریت رهبری است . اولین وظیفه رهبری بیان دور نما و ارزش ها در یک سازمان است . رهبری در مفهوم سازمان آن به عنوان جزئی مجزا و مستقل از مدیریت طرح نبوده ، بلکه یکی از وظایف عمده و اصلی آن به شمار می آید ( الوانی ، 1374: 138).
نیاز جامعه به رهبران و عملکرد آنان امری بدیهی است . تاثیر رهبران اثر بخش ، بارها و بارها در مقیاس ملی در تاریخ هر کشور و در مقیاس محلی در گذشته هر سازمان به وضوح نمایش داده می شود ، سازمان بدون رهبری اثر بخش با مشکل روبه روست . از اینجاست که اهمیت رهبری خوب ، همیشه مورد نظر بوده است (فیدلر3 ، ترجمه فارسی، 1372: 9).
بدون شک رهبران دانش شکل جدیدی از مدیران سازمانی هستند. این مدیران کاملاً در چارتهای مرسوم سازمانی نمی گنجند. این دسته از مدیران اغلب در نقاط اتصال درون سازمان ها و درست در مرز اشتراک بخش ها و واحدهای سازمانی یافت می شوند. پست های فرماندهی و کنترل سازمان نیز معمولاً خالی از این نوع مدیران نیستند (کارلسن و کیین4 ، 1979 : 36 ).
ارائه تعریفی برای رهبر دانش مستلزم پذیرش و داشتن درک واقع بینانه از این عنوان است. همچنین مستلزم آن است که یک فرد فرهیخته به هنگام شنیدن این اصطلاح، مسؤولیت های مدیریت دانش را متمرکز بر توسعه کارکردها و راه حل های مدیریت دانش در نظر آورد (باس5 ، 1990 : 19 ).
تجزیه و تحلیل رهبری دانش نشان داد که ابعاد رهبری دانش عبارتند از (ویتالا6،2004 :528 ):
1- راهنمایی جهت یادگیری
2- ایجاد جوی برای کمک به یادگیری
3- حمایت از فرآیند یادگیری در سطح گروهی و فردی .
وظایف اصلی ونقش اصلی یک رهبر به عنوان تسهیل کننده یادگیری در واحد خود است .علاوه بر این، ابعاد رهبری دانش را می توان به عنوان اهداف اصلی در هدایت فعالیتهای یک رهبر در نظر گرفت (تاپسل7 ، 1999: 20 ) .
رهبری دانش به عنوان یک فرایندی تعریف شده است که در آن یک فرد دیگر اعضای گروه را در فرایند یادگیری مورد نیاز برای رسیدن به اهداف گروه و یا سازمانی حمایت می کند( استاگدیل8 ، 1974 : 9 ).
منابع انسانی ارزشمندترین و مهمترین دارایی یک سازمان است نیروی انسانی را باید به عنوان مهمترین سرمایه یک سازمان دانست که نقش کلیدی و مهمی در دستیابی سازمان به اهدافش دارد (بحرانی و سوخکیان، 1388).
با توجه به مطالب ذکر شده این تحقیق بر آن است که مشخص کند که بین سبک رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم اطلاعات منابع نسانی رابطه وجود دارد .
به طور خاص ، فن آوری اطلاعات در تمرکز خود روی “کانال اطلاعات9 ” برای پردازش اطلاعات می تواند به عنوان یک ابزار و به عنوان یک تابع از رهبری دانش دیده شود(اولریخ10 ،1997: 15).
با توجه به مطالب فوق سوال اصلی تحقیق عبارت است از:
آیا بین رهبری دانشی با میزان به کارگیری سیستم های اطلاعات منابع انسانی در دستگاه های اجرائی شهر کرمان رابطه وجود دارد یا خیر؟ که پاسخ به این سوال نیازمند یک کار عملی و تحقیقاتی می باشد .
1-3-اهمیت و ضرورت تحقیق
رابینز11 می گوید : ” اهمیت رهبری چیزی نیست که در بحبوحه سازمان گم شود . شرکت های سهامی ، سازمان های دولتی ، سیستم های آموزشی و انواع موسسات هر سال میلیارد ها دلار خرج می کنند تا افرادی را گزینش کنند تا به آن ها آموزش دهند و برای پست های رهبری آماده سازند . ولی بهترین مدرکی که می توان درباره اهمیت رهبر در سازمان ارائه کرد میزان حقوقی است که به این افراد پرداخت می شود . به طور معمول به رهبران حقوقی بیش از ده تا بیست برابر حقوق افراد غیر رهبر پرداخت می شود . هر قدر مسئولیت رهبری بیشتر باشد پول بیشتری دریافت خواهند کرد . حال این پرسش مطرح است اگر در سازمان ها باور نداشتند که رهبرانشان واقعاً با سایر اعضای سازمان متفاوتند ، آیا حاضر بودند چنان پول زیادی به آنان پرداخت کنند ؟ “(رابینز ، ترجمه فارسی ،1387: 702 ) .


پاسخ دهید